Weetjes

Jobstudent

Neutralisatie studentenuren 3de kwartaal 2021

De uren gepresteerd in het 3e kwartaal van 2021 (juli t.e.m. september): 

 • tellen in alle sectoren niet mee voor het contingent van 475 uren; 

 • er wordt met deze uren ook geen rekening gehouden voor het groeipakket;

 • het bedrag dat je verdient telt niet mee om te bepalen of je fiscaal ten laste blijft van je ouders.

Welke jobs mag ik als jobstudent niet uitvoeren?

Als jobstudent mag je geen jobs uitvoeren met gevaar voor een te grote lichamelijke of psychische belasting. Daarnaast mag je geen job uitvoeren waarbij je onvoldoende opleiding krijgt of er sprake is van een beperkt veiligheidsbewustzijn. Zou je tijdens de job in aanraking komen met ioniserende straling, giftige of carcinogene stoffen, stoffen die schadelijk zijn voor een foetus tijdens zwangerschap of stoffen die een erfelijke genetische verandering veroorzaken, dan mag je deze job niet uitvoeren als jobstudent. Blootstelling aan hitte, koude, lawaai of trillingen is eveneens verboden.

Vanaf hoe laat mag ik als jobstudent aan het werk?

Als jobstudent jonger dan 18 jaar mag je niet voor 6u ’s morgens aan het werk. Daarnaast is nachtwerk verboden voor minderjarigen. Tussen het beëindigen en het hervatten van het werk moet je als minderjarige een ononderbroken rustpauze nemen van 12uur. Voor jongeren van 18 jaar en ouder geldt een verplichte rustpauze van 11uur.

Heb ik recht op pauze tijdens mijn werkdag als jobstudent?

Als jobstudent jonger dan 18 jaar heb je recht op 30 minuten pauze na 4,5 uur werken. Zodra je meer dan 6uur op één dag werkt, heb je recht op 1uur pauze. Ben je ouder dan 18 jaar dan heb je na 6uur werken op één dag recht op minstens 15 minuten pauze.

Staat er een limiet op het aantal uren/dagen dat ik aan de slag ben als jobstudent in één week?

Studenten jonger dan 18 jaar mogen maximaal 5 dagen per week aan de slag als jobstudent en slechts uitzonderlijk op zondag. Ben je ouder dan 18 jaar, dan mag je maximaal 6 dagen per week aan de slag. Voor meerderjarige studenten vervalt het verbod op zondagswerk, tenzij ze in een sector aan de slag gaan waar andere regels gelden.

Hoe weet ik hoeveel uren ik reeds gewerkt heb als jobstudent?

Je kan steeds nagaan hoeveel uren je in het afgelopen jaar reeds gewerkt hebt via de website van student@work. Onze collega’s helpen je hier graag mee op weg.

Hoeveel uren mag je als jobstudent werken?

Als jobstudent mag je 475 uren werken verspreid over één jaar.

Staat er een maximumleeftijd op het werken als jobstudent?

Neen, een maximumleeftijd als jobstudent bestaat niet.

Vanaf welke leeftijd kan ik als jobstudent aan de slag?

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je aan de slag als jobstudent. Heb je echter de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd en afgewerkt, dan mag je ook als 15-jarige student aan het werk.

Heb je beslist om over te gaan naar deeltijds of alternerend onderwijs? Dan mag je eveneens werken vanaf de leeftijd van 15 jaar, behalve op de momenten dat je op school aanwezig moet zijn of aan het werk bent met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst.

Anti-discriminatie

Criteria antidiscriminatiebeleid

In België bestaan er drie wetten die samen de antidiscriminatiewetgeving vormen: de Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet. Samen onderscheiden ze 19 beschermde discriminatiecriteria. Discriminatie op grond van elk van deze criteria of persoonlijke kenmerken is verboden en strafbaar.

Dit zijn de 19 discriminatiecriteria, opgedeeld per wet:

 • Genderwet: geslacht
 • Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur en afkomst (Joodse oorsprong)
 • Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal

 

Verloning

Fiscaal gunstige overuren in 2021

Voor de periode van 01.01.2019 – 31.12.2020 werd het fiscaal gunstig overurenquotum tijdelijk vastgelegd op 180u ipv 130u.

Gelet op het aflopen van de tijdelijke verhoging tot 180u en bij gebrek aan een KB die het systeem heeft verlengd, zal voor 2021 het quotum fiscaal gunstige overuren opnieuw 130u bedragen.

 

De bestaande verhoging voor de horecasector en de bouwsector blijven behouden.

•In de bouwsector (en aanverwante sectoren) werd de grens van 130 overuren op 1 januari 2014 opgetrokken naar 180 uur op voorwaarde dat het gaat om werven waar effectief gebruik wordt gemaakt van een aanwezigheidsregistratiesysteem.

•In de horecasector werd de grens van 130 overuren op 1 december 2015 opgetrokken tot 360 overuren. Deze uitbreiding geldt voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité

 302 of het paritair comité 322, inleners die ressorteren onder het paritair comité 302 bij uitzendarbeid.

Sollicitatietips

TOP 10 knelpuntberoepen - VDAB

VDAB lanceerde 'de TOP 10 Knelpuntberoepen in 2021'.


Wil jij meehelpen deze lijst aan te passen? Kom dan langs bij Experza en start in één van deze beroepen.

Wil je het volledige artikel hierover lezen?
https://www.vdab.be/trends/knelpuntberoepen 

Tips om te solliciteren.

1. De eerste indruk is belangrijk.
Al in de eerste 5 seconden wordt onbewust een indruk gevormd bij de interviewer. 
Begroet je gesprekspanter op een vriendelijke, open manier. Kom rustig over en zorg voor een verzorgde look. 

2. Wees voorbereid.
Heb je jouw cv reeds op voorhand doorgestuurd of bij de hand? 
Bezocht je reeds de website van het bedrijf? 
Weet je voor welke functie je gesolliciteerd hebt?

3. Geloof in jezelf.
Kom zelfzeker over. Bereid je voor om over jouw kennis, ervaring en vaardigheden te praten.
Waarom moet het bedrijf jou aannemen? 
Wat zijn jouw positieve kanten, die gelinkt kunnen worden aan de vacature? 

4. Positieve enthousiasme.
Iedereen spreekt en werkt graag met een positief ingestelde persoon. 
Het toont je mate van gedrevenheid en kan zorgen voor de doorslaggevende factor bij het aanwerven.

5. Lichaamshouding.
Non-verbale taal is zeer belangrijk tijdens een sollicitatiegesprek.
Communicatie hangt 80% af van de manier waarop je het zegt.
Probeer een open, rustige houding aan te nemen tijdens het gesprek.

 
 

Vakantiegeld

Tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus gelijkgesteld voor vakantie voor de periode van 01/09/20 tot 31/12/20

Het KB van 22/12/2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

Dit KB voorziet een gelijkstelling voor het vakantiegeld en de vakantieopbouw voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus en dit voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020. Er was reeds een gelijkstelling voorzien voor de periode van 01/02/2020 t.e.m. 31/08/2020. 

Wanneer word ik vakantiegeld uitbetaald als bediende?

Bedienden krijgen iedere week enkel en dubbel vakantiegeld op hun brutosalaris. Dat wordt uitbetaald door Experza.

Wanneer krijg ik als arbeider mijn vakantiegeld?

De Kas voor Jaarlijkse Vakantie stort elk jaar in de periode mei-juni het vakantiegeld op jouw rekening.

Heb ik als uitzendkracht recht op vakantiegeld?

Als uitzendkracht krijg je net als alle andere werknemers enkel en dubbel vakantiegeld.

Eindejaarspremie

Uitbetaling eindejaarspremie tijdens corona

Er wordt een uitbetaling van een supplement op de eindejaarspremie voorzien door de RVA aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest.

Werknemers die in 2020 minstens 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). Voor wie in aanmerking komt, zal de totale toeslag steeds minimum 150 euro bedragen.

Wat als ik eind december nog niets vernomen heb over mijn eindejaarspremie?

Voor vragen kan je tussen 9u en 12u contact opnemen met het Sociaal Fonds Voor Uitzendkrachten op het nummer 02 203 60 95. Zorg ervoor dat je je rijksregisternummer bij de hand hebt. Dit vind je terug op de achterkant van jouw identiteitskaart. Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten kan je per post bereiken op het adres Havenlaan 86c, 1000 Brussel.

Hoe krijg ik mijn eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt betaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. In de loop van de maand december krijg je van hen een document waarmee je de premie kan bekomen.

Wanneer heb ik recht op een eindejaarspremie?

Indien je in de periode van 1 juli in het vorige jaar tot 30 juni van het huidige jaar 65 of meer RSZ-dagen gewerkt hebt, heb je recht op een eindejaarspremie.

Verlof

Vaderschapsverlof

Voor geboortes vanaf 1 januari 2021 wordt het aantal afwezigheidsdagen evenwel opgetrokken tot 15 en voor geboortes vanaf 1 januari 2023 stijgt dat aantal zelfs tot 20 dagen. Ook die extra dagen geboorteverlof kunnen naar keuze van de werknemer worden opgenomen binnen de vier maanden vanaf de dag van de bevalling.

Zoals voorheen behoudt de werknemer zijn loon tijdens de eerste drie afwezigheidsdagen. Voor de volgende dagen (voortaan dus ook voor de extra dagen geboorteverlof) ontvangt hij een uitkering.

Corona

Uitzendactiviteit blijft relatief stabiel, ondanks 2e lockdown (Federgon)

In november 2020 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,27 % t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze toename is toe te schrijven aan een positieve evolutie van het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment met +2,62%, en een afname in het bediendesegment met -0,41%.

In vergelijking met de maand november van vorig jaar liet de uitzendsector een daling optekenen van -10,45%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -10,94% in het arbeiderssegment, en met -9,78% in het bediendesegment.

De Federgon-index bereikte 98,35 punten in november 2020 tegenover 97,12 punten de maand ervoor. De index geeft het niveau van de activiteit weer in de onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

 

Bron: https://federgon.be/persbericht/news/uitzendactiviteit-blijft-relatief-stabiel-ondanks-2e-lockdown/

Kan je solliciteren tijdens coronatijden?

Geen nood, bedrijven blijven vacatures openstellen en op zoek gaan naar personeel. 
Je kan via onze website filters instellen en scrollen tussen onze jobs. 
Scan je onze QR-code? Dan kom je onmiddellijk op de vacaturepagina van onze website terecht.
Onze kantoren en consulenten volgen de corona-maatregelen, zodat je op een veilige manier op gesprek kan komen.
Lukt het jou niet om langs te komen naar ons kantoor? Dan kunnen wij nog altijd een videomeeting opzetten.
 

Op beide manieren zoeken wij naar de perfecte job-match voor jou. 

Flexi-jobs

Hoeveel mag je bijverdienen als flexi-jobber?

Als werknemer mag je onbeperkt bijverdienen aan de hand van een flexi-job. Je kan dus zoveel uren kloppen als je wilt. Ben je gepensioneerd? Dan hangt dit af van je leeftijd: personen die 65 jaar of ouder zijn mogen onbeperkt bijverdienen. Ben je jonger dan 65, dan is de jaarlijkse limiet afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Wat is het minimum loon dat ik kan verdienen als flexi-jobber?

Het minimumloon ligt momenteel op €9,55 + 7,67% vakantiegeld dat je onmiddellijk dient te ontvangen. Met andere woorden, je ontvangt minimum €10,28 per uur. Een werkgever mag er uiteraard steeds voor kiezen om jou een hoger loon te betalen.

Bouw ik tijdens mijn flexi-job ook sociale rechten op?

Ook tijdens jouw periode als flexi-jobber bouw je sociale rechten op zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie, ...

Betaal ik belastingen als flexi-jobber?

Op de inkomsten die je hebt als flexi-jobber hoef je geen belastingen of sociale bijdragen te betalen. Je brutoloon is dus gelijk aan je nettoloon. Daarnaast loop je geen risico om in een hogere belastingschijf te vallen door je extra inkomsten, gezien deze niet meetellen voor het invullen van je belastingbrief.

Wie kan als flexi-jobber werken?

Zowel werknemers die minstens 4/5e werken als gepensioneerden kunnen aan de slag als flexi, zelfstandigen niet. Om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarde van 4/5e werken, kijkt men of je als werknemer drie kwartalen geleden voor 80% aan het werk was. Concreet: wil je in januari als flexi-jobber werken? Dan moet je in het jaar ervoor minimum 4/5e gewerkt hebben over de maanden april, mei en juni.

Hou er wel rekening mee dat je niet voor dezelfde werkgever én vast werk én als flexi-jobber kan werken. Noch onder flexi-jobber werken bij diezelfde werkgever, waar je momenteel je opzegperiode aan het doen bent.

In welke sectoren kan je als flexi-jobber werken?

Wie een extra centje wilt bijverdienen, kan sinds 2015 voordelig bijwerken in de horecasector (PC302). Sinds januari 2018 zijn ook volgende sectoren aan de lijst toegevoegd:

 • PC 118.03 voor bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij
 • PC 119 van de handelaars in voedingswaren
 • PC 201 van de zelfstandige kleinhandel
 • PC 202 van de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01 voor middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 302 horeca
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
 • PC 312 voor de warenhuizen
 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen