LogoExperza.svg

Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?
EXPERZA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Met deze Privacyverklaring wil EXPERZA u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien
van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze
applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door EXPERZA.
Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van EXPERZA.

 

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
Het https://www.EXPERZA.be/nl is een initiatief van:
EXPERZA NV
Kortrijkstraat 35
B-8700 Tielt
België
Ondernemingsnummer: BE0826 433 067
E-mail: info@experza.be
Telefoon: 051 40 65 02

 

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Uw gegevens zullen worden gebruikt voor werving en selectie, jobmatching, mogelijke tewerkstelling en werkplanning. Ingevolge een tewerkstelling zullen zij eveneens worden aangewend voor het vervullen van wettelijke verplichtingen op het gebied van o.a. arbeids- en socialezekerheidsrecht, waaronder het sluiten van een overeenkomst en het uitvoeren van de bijhorende loonadministratie.
Binnen eenzelfde kader kunnen ook gegevens van medische (vb. allergie, afwezigheid wegens ziekte) en gerechtelijke aard (vb. i.k.v. kandidaatstelling gereglementeerde beroepen) worden opgevraagd en desgevallend worden opgeslagen. Bij onvolledige opgave van de gegevens kan onze onderneming niet garanderen dat wij dergelijke verwerkingen correct kunnen uitvoeren, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden.
In functie van de doelstellingen in deze privacyclausule kunnen de gegevens die worden verzameld, verwerkt en bewaard het volgende omvatten, niet limitatief: aanspreektitel, voorkeurstaal, voor-en achternaam, contactgegevens, geboortedatum en plaats, rijbewijs, opleiding en diploma’s, werkervaring en eventuele referenties, staatsburgerschap en status van de werkvergunning, burgerlijke staat, handicap en gezondheidsgegevens (vb. allergie), gezinssamenstelling, wensen m.b.t. de tewerkstelling en verloning, beoordelingen, financiële en bankgegevens. We kunnen ook gegevens van derden ontvangen. Uw contactgegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over werkaanbiedingen. Op basis van uw toestemming kan uw emailadres ook gebruikt worden om u op elektronische wijze in het bezit te stellen van uw arbeidsrechtelijke documenten. Uw gsmnummer kan ook na uw toestemming gebruikt worden om u o.a. te informeren over uw tewerkstelling en de werkplanning over te maken.
Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van EXPERZA worden er enkele gegevens
ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht.
Wanneer u het platform/de website/de applicatie van EXPERZA bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

 

4. Bewaartermijn en doorgifte aan derde
De gegevens worden bewaard zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform de doelstellingen geformuleerd in deze privacyclausule en het inlichtingenblad of conform de wettelijk opgelegde (bewaar)termijnen. Dit laatste betreft doorgaans 5 jaar na de definitieve einddatum laatste tewerkstelling. Uw gegevens worden niet meegedeeld aan derden tenzij u er ons vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening (vb. i.k.v. tewerkstellingsprocedure).
In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan (overheids)instanties vb. loonadministratiedienst, fiscale verplichtingen (vb. RSZ, DMFA) waaronder ook gerechtelijke instanties of financiële instellingen (vb. loonbeslag). Conform art. 14 KB 15/12/2010 tot vaststelling van de maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten, zullen de medische gegevens m.b.t. de geschiktheid ten aanzien van een risico worden opgenomen in de Centrale Gegevensbank die wordt beheerd door de Centrale Preventiedienst van de sector van de uitzendarbeid.
Bovendien kan onze onderneming beroep doen op onderaannemers teneinde een deel van onze diensten aan hun uit te besteden zoals ICT bedrijven die instaan voor onderhoud en beheer van onze website en interne registratiesystemen, juridische dienst, loonadministratiedienst, marketing bureaus, ... Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens als een goede huisvader beheren en dit conform voormelde wetgeving. De gegevens kunnen na anonimisering ook worden aangewend in statistieken, testdata of studies in functie van onze dienstverlening.

 

 

5. Doorgifte naar een niet EER-land of Zwitersland
Indien uw gegevens dienen te worden gedeeld buiten de EER of Zwitserland (vb. i.k.v. detachering) zullen wij u hier voorafgaandelijk van in kennis stellen en toezien op afdoende bescherming van uw gegevens en naleving van de privacyrechten binnen dit ontvangende land of organisatie.

 

 

6. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, ze te laten verbeteren, over te dragen, te beperken, zich tegen de verwerking te verzetten of ze te laten verwijderen overeenkomstig de bepalingen voorzien in de privacywet van 8/12/1992 en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 26/04/2016 (AVG/GDPR). U stuurt hiertoe een brief met een kopie van uw identiteitskaart naar het adres van de maatschappelijke zetel, of stuurt een e-mail met dezelfde gegevens naar [e-mailadres]. Indien het antwoord geen voldoening zou verschaffen en u meent dat uw rechten i.k.v. verwerking van de persoonsgegevens worden geschonden kan u zich wenden tot de Toezichthoudende Autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). Voor actuele contactgegevens zie www.privacycommission.be.
Indien u nog vragen heeft over deze privacyclausule kan u steeds contact opnemen met ons via gdpr@experza.be.

 

 

6. Wij gebruiken ook cookies!
Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.
Als u het platform/de website van EXPERZA wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies
ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze
Cookieverklaring.