Algemene voorwaarden

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de wet van 24/07/87 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20/08/87, en met de C.A.O’s afgesloten in de N.A.R. of in het P.C. voor de uitzendarbeid.
2. Het sociaal secretariaat van het uitzendbureau is PuuHR BV. De interbedrijfsgeneeskundige dienst is Mediwet.
3. De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt voor het opmaken van de overeenkomst en, in de door wet voorziene gevallen, voor het verkrijgen van
de vereiste toelatingen.
4. Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten gebeurt volgens de hierna volgende algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden bepaald in de overeenkomst van
dienstenprestaties, in overeenstemming met Art. 17 van de voornoemde Wet.
5. Indien de gebruiker de overeenkomst voor dienstenprestaties éénzijdig en voor het verstrijken van haar voorziene duur beëindigt, is hij (op grond van Art. 1226 en volgend van
het Burgerlijk Wetboek) een vergoeding schuldig aan het uitzendbureau; dit forfaitair en onherleidbaar strafbeding bedraagt (met een minimum van € 125 per voorziene
kalenderdag) de som die zou zijn gefactureerd indien de overeenkomst wel werd uitgevoerd. Hetzelfde schadebeding geldt indien de overeenkomst nietig is wegens
tekortkomingen van de gebruiker bij het naleven van de wettelijke bepalingen terzake of wegens onjuiste inlichtingen verstrekt door de gebruiker bij het aangaan van de
overeenkomst. Het uitzendbureau kan evenwel een hogere schadevergoeding eisen als het de omvang van de geleden schade kan bewijzen. Afwijkingen van het uurrooster die
niet door de gebruiker voor de aanvang van het contract zijn gemeld vallen eveneens onder dit schadebeding. Bij een vervroegde indienstneming gelden volgende selectiefees pro
rata van de nog te presteren afgesproken tewerkstellingstermijnen: 17% op het brutojaarsalaris voor arbeiders, 19% op het brutojaarsalaris voor bedienden A2 of <5 jaar ervaring
en 20% op het brutojaarsalaris voor bedienden Bachelor / Master of > 5 jaar ervaring verdeeld over 3 schijven.
6. Indien de gebruiker de kandidaat-uitzendkracht in dienst neemt zonder kennis te geven aan Experza, wordt er onmiddellijk een factuur aangerekend van 7000 EUR voor arbeiders
of bedienden ≤ A2 / bedienden < 5 jaar ervaring en 8500 EUR voor bedienden Bachelor / Master / > 5 jaar ervaring.
7. De bijzondere voorwaarden vervat in de overeenkomst kunnen slechts rechtsgeldig gewijzigd worden door een bijvoegsel of door een vervangende overeenkomst. De gebruiker
moet het uitzendbureau inlichten over elke wijziging in de beloning van zijn werknemers indien deze een weerslag kunnen hebben op de beloning van de uitzendkrachten.
8. Alhoewel het uitzendbureau de grootste zorg besteedt aan de keuze van de uitzendkrachten, kunnen tekortkomingen voorkomen. Indien de gebruiker een tekort in de
kwalificaties van de uitzendkracht bemerkt, dient hij deze in de eerste vier prestatie-uren aan het uitzendbureau kenbaar te maken. Het uitzendbureau kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de gevolgen van de afwezigheid op het werk van de uitzendkracht.
9. In geval van laattijdige betaling van de facturen of indien de gebruiker de geldende wetgeving, de regels van de goede zeden of de onderhavige algemene voorwaarden niet
naleeft, heeft het uitzendbureau het recht zijn personeel onmiddellijk terug te trekken zonder dat dit enig recht tot schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de gebruiker.
10. De gebruiker ontzegt zich het recht beroep te doen op de diensten van het uitzendbureau ingeval van staking of lock-out in zijn onderneming. De verplichte terugtrekking van de
uitzendkrachten bij staking of lock-out geeft geen aanleiding tot betaling van schadevergoeding door het uitzendbureau aan de gebruiker.
11. Tijdens de ganse duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat deze in, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24/07/84, voor de toepassing van de
bepalingen van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid die op de plaats van het werk gelden.
12. De gebruiker draagt de burgerlijke verantwoordelijkheid voorzien in artikel 1384 par. 3 van het Burgerlijk Wetboek. Hij alleen is bijgevolg verantwoordelijk voor al de schade
berokkend door de uitzendkracht. Hierdoor wordt de gebruiker aangeraden zijn BA-uitbating op de hoogte te brengen van de tewerkstelling van uitzendkrachten. De
verantwoordelijkheid voor het leveren en het onderhoud van individuele beschermingskledij ligt bij de gebruiker bij wie de uitzendkracht ter beschikking werd gesteld.
13. Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van het uitzendbureau: a) is het de gebruiker verboden de uitzendkracht te belasten met een opdracht die verschillend is van
degenen waarvoor hij/zij ter beschikking werd gesteld; in het bijzonder mag hij de uitzendkracht geen manipulatie van materieel, voertuigen of goederen, noch vervoer of
behandeling van waarden, welk deze ook moge zijn of speciën ter incassering laten verrichten tenzij dit in de overeenkomst is voorzien; b) mag de uitzendkracht alleen normale
werkzaamheden verrichten, met uitsluiting van alle arbeid beschermd door een bijzondere reglementering zoals ongezond, gevaarlijk of ondergronds werk of werkzaamheden op
de hoogte.
14. De gebruiker verbindt zich er toe de correct ingevulde werkpostfiche voor de aanvang van het contract aan het uitzendbureau te bezorgen. Sancties opgelegd door
inspectiediensten aangaande een slecht of niet ingevulde werkpostfiche door nalatigheid van de gebruiker zullen op de gebruiker verhaald worden.
15. De gebruiker brengt Experza onmiddellijk op de hoogte van elk arbeidsongeval overkomen aan een uitzendkracht, en stelt de gegevens betreffende het ongeval en de eerste
behandeling ter beschikking zodat Experza de aangifte aan de verzekeraar kan verrichten. Bij uitstel of verzuim om de omstandigheden van het ongeval mede te delen, zal de
gebruiker rechtstreeks verantwoordelijk worden gesteld voor sancties door inspectiediensten of het niet tussenkomen van verzekeringsinstellingen.
Indien het een ernstig ongeval, volgens artikel 94 bis van de Welzijnswet betreft geeft de gebruiker zijn interne of externe dienst PBW de opdracht dit ongeval te onderzoeken en
de verplichtingen conform artikel 94ter §1 en 2 van de Welzijnswet en artikel 19 van de Uitzendwet van 27 juli 1987 uit te voeren 10/27.
Experza stelt de informatie over de uitzendkracht, nodig voor het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van het ongevallenverslag, ter beschikking van de preventiedienst.
De interne preventieadviseur van Experza neemt deel aan het ongevallenonderzoek en het voorstellen van maatregelen.
De gebruiker deelt, binnen de vijf dagen na ontvangst van het verslag, zijn beslissing en uitvoeringstermijn mede i.v.m. de uitvoering van preventiemaatregelen in zijn bedrijf om
aan de voorstellen die in het ongevallenrapport geformuleerd zijn te beantwoorden.
De interne preventieadviseur van Experza formuleert binnen de twee dagen na ontvangst van het verslag zijn bemerkingen en maatregelen die binnen zijn kantoor genomen
worden om aan de voorstellen te beantwoorden.
Vooraleer het verslag aan de FOD - toezicht op het Welzijn bezorgd wordt, bevestigen Experza en de gebruiker de kennisname van het verslag en hun engagement om de door
hen opgesomde maatregelen te nemen.
De gebruiker houdt Experza op de hoogte van de verdere behandeling van het verslag door de FOD - toezicht op het Welzijn.
Binnen de 30 dagen na het verzenden van het ongevallenverslag heeft een overleg plaats tussen de gebruiker en Experza om de maatregelen te evalueren en eventueel bij te
sturen.
16. Het uitzendbureau is niet aansprakelijk voor leningen of voorschotten in natura of speciën eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht toegekend. Het invorderen van de
kosten ten gevolge het gebruik van de telefoon voor persoonlijke doeleinden, maaltijden gebruikt in de mess, geoorloofde aankopen, enz., zal zonder de bemiddeling van het
uitzendbureau gebeuren. Het uitzendbureau kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal of verdwijning van materieel, speciën, wisselbrieven
en goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.
17. De gebruiker gaat de verplichting aan, de uitzendkracht dezelfde voordelen te laten genieten als deze die zijn toegestaan aan zijn vast personeel zoals kantine, vervoer, enz.
Tevens zullen de wettelijke barema’s naar lonen en vergoedingen (oa. sociaal abonnement, premies, …) gerespecteerd worden en zal de gebruiker Experza in kennis stellen van de
lonen van de vaste werknemers met dezelfde kwalificatie indien deze hoger zijn dan de barema’s alsook alle voordelen die genoten worden. Wanneer het door de gebruiker
opgegeven uurloon of vergoedingen niet conform zijn, zal dit door Experza naar barema of naar het correcte loon worden aangepast.
18. De werkonderbrekingen voor rust, maaltijden, bruggen en andere niet gewerkte uren die normaal door de gebruiker aan zijn personeel vergoed worden, worden beschouwd als
werkuren en als dusdanig gefactureerd.
19. De handtekening van de gebruiker aangebracht op de presentatieaangiften geldt als erkenning aan de juistheid der opgegeven elementen en van de voldoening gevende
uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. De gebruiker zal de geldigheid van handtekeningen van zijn aangestelden of mandatarissen op de
overeenkomsten en prestatieaangiften niet betwisten. De gebruiker verbindt zich er toe de eerstvolgende dinsdagmiddag, na afloop van het contract de geleverde prestaties aan
Experza te bezorgen via post, e-mail of fax. Bij gebreke hieraan zal Experza de uitzendkrachten uitbetalen zoals op het contract vermeld is.
20. De facturatie geschiedt op basis van de prestaties die voorkomen op de aangiften waarvan hierboven sprake en van de aanvankelijk overeengekomen prijs, eventueel herzien tot
een bedrag van 80 % met referte aan parameters die de reële kosten opgeven; elke parameter is slechts toepasselijk op het gedeelte van de prijs dat overeenstemt met de
bewuste kosten. Behoudens afwijkende vermelding zal de oorspronkelijk overeengekomen facturatieprijs voor bijzondere prestaties (overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon-
en feestdagen, enz.) worden vermenigvuldigd met dezelfde coëfficiënt als die wordt toegepast op het basisloon van de uitzendkracht die de opdracht uitoefent. Dezelfde
factureringsregel is van toepassing indien premies eigen aan de sector van de gebruiker overeenkomstig een conventie uitbetaald worden aan de uitzendkracht. Ieder begonnen
kwartier is volledig verschuldigd. Een minimum van 3 uur per dag zal steeds in rekening van de gebruiker worden gebracht.
21. De facturen van het uitzendbureau zijn betaalbaar bij ontvangst, netto, zonder disconto. Bij ontstentenis van betaling bij de ontvangst van de facturen zal het gefactureerd
bedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 10 % per jaar opbrengen, iedere begonnen maand tellende voor een volledige. Bovendien zal
van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, kosten verschuldigd zijn ten bedrage van 12 % op de verschuldigde sommen, met een minimum van €
125. De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen.
22. Elke factuur door het uitzendbureau opgemaakt, is definitief door de gebruiker aangenomen, indien zij niet betwist wordt per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8
dagen na haar ontvangst.
23. In geval van laattijdige betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faling, gerechtelijke reorganisatie of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van het
uitzendbureau in gevaar wordt gebracht, behoudt het uitzendbureau zich het recht voor het onderhavig contract eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen
(zelfs de niet vervallen) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.
24. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van de zetel van het uitzendbureau bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
25. In geval van foutief doorgeven van gepresteerde uren door de klant/gebruiker, wordt een administratieve kost van €80.00/u aangerekend. Kost wordt herberekend aan de hand
van effectieve aanpassingstijd.
26. Experza gaat niet in op vragen van discriminerende aard. Experza wil als HR-partner instaan voor het zoeken naar de perfecte match op basis van kennis en competenties.
27. Experza is niet verantwoordelijk voor materiële schade die door de uitzendkracht wordt veroorzaakt. Er mag hiervoor op géén enkele manier loon worden ingehouden en moet
rechtstreeks tussen gebruiker en uitzendkracht afgehandeld worden. Experza dient de gepresteerde uren en bijhorende premies wekelijks te verlonen.